Satoshi Kojima @skoji
Follow

それをエラーメッセージとしてだすべきでは🤔